กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย

กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยเล่มนี้ มุ่งหวังให้เป็นแผนแม่บทที่จะสร้างความ เข้มแข็งให้กับการจัดการด้านอาหารในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ในมิติต่าง ๆ ทั้งความมั่นคง ด้านอาหาร คุณภาพ ความปลอดภัยด้านอาหาร ตลอดจนอาหารศึกษา และนับเป็นจุดแรก เริ่ม ในอันที่จะสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อรักษาศักยภาพด้านการผลิตอาหาร ของประเทศในระดับมหภาค และมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงอาหารในระดับจุลภาค หรือใน ระดับชุมชน อันเป็นรากฐานสำคัญของการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยอย่าง เพียงพอของประชาชนคนไทยและยังเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามทฤษฎีเศรษฐกิจ พอเพียง

Published date : May 16, 2017
Publisher : คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
Page : 124
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย 
300 a : Total pages 
124 
520 a : Description 
กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยเล่มนี้ มุ่งหวังให้เป็นแผนแม่บทที่จะสร้างความ เข้มแข็งให้กับการจัดการด้านอาหารในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ในมิติต่าง ๆ ทั้งความมั่นคง ด้านอาหาร คุณภาพ ความปลอดภัยด้านอาหาร ตลอดจนอาหารศึกษา และนับเป็นจุดแรก เริ่ม ในอันที่จะสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อรักษาศักยภาพด้านการผลิตอาหาร ของประเทศในระดับมหภาค และมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงอาหารในระดับจุลภาค หรือใน ระดับชุมชน อันเป็นรากฐานสำคัญของการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยอย่าง เพียงพอของประชาชนคนไทยและยังเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามทฤษฎีเศรษฐกิจ พอเพียง 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.