การเรียนการสอน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้การเรียนรู้มีความหลากหลายมากขึ้น ผู้สอนจึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนและประกอบกับประเทศไทย ประสบปัญหาการเกิดโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนบทบาท และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้มีนวัตกรรม และเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน รวมถึงการเข้าถึงสารสนเทศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้และทักษะเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น

Published date : Mar 11, 2021
Publisher : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Category : ทั่วไป
Page : 74
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
การเรียนการสอน 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
260 c : Date of publication 
11 มีนาคม 2564 
300 a : Total pages 
74 
520 a : Description 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้การเรียนรู้มีความหลากหลายมากขึ้น ผู้สอนจึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนและประกอบกับประเทศไทย ประสบปัญหาการเกิดโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนบทบาท และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้มีนวัตกรรม และเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน รวมถึงการเข้าถึงสารสนเทศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้และทักษะเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.