ความสุขจากความไม่เห็นแก่ตัว

ความสุข...ใครๆ ก็ต้องการ\nแล้วความสุขแบบไหนล่ะ ที่ยั่งยืน และมีคุณค่า\nเหมือนเช่นกับทรัพย์สมบัติ\nทรัพย์ที่ได้มาโดยสุจริต ย่อมทำให้ผู้รับมีความสุขโดยไม่ต้องกังวล\nแต่ทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่สุจริต ย่อมทำให้จิตใจไม่สงบสุข\n\nอ.วศิน ท่านได้แนะนำการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับเรา\nโดยการไม่เห็นแก่ตัว และ ไม่ยึดมั่นถือมั่น\nเพราะเป็นความสุขที่สะอาด สงบ เย้น\nเป็นความสุขที่แท้จริงและไม่ทำให้เราต้องเดือดร้อนใจภายหลัง

Published date : May 17, 2017
Publisher : ธรรมะอินเทรนด์
Page : 130
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ความสุขจากความไม่เห็นแก่ตัว 
300 a : Total pages 
130 
520 a : Description 
ความสุข...ใครๆ ก็ต้องการ\nแล้วความสุขแบบไหนล่ะ ที่ยั่งยืน และมีคุณค่า\nเหมือนเช่นกับทรัพย์สมบัติ\nทรัพย์ที่ได้มาโดยสุจริต ย่อมทำให้ผู้รับมีความสุขโดยไม่ต้องกังวล\nแต่ทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่สุจริต ย่อมทำให้จิตใจไม่สงบสุข\n\nอ.วศิน ท่านได้แนะนำการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับเรา\nโดยการไม่เห็นแก่ตัว และ ไม่ยึดมั่นถือมั่น\nเพราะเป็นความสุขที่สะอาด สงบ เย้น\nเป็นความสุขที่แท้จริงและไม่ทำให้เราต้องเดือดร้อนใจภายหลัง 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.