HATYAI 4 U ฉบับ 54

รางวัล “สหกิจศึกษาดีเด่น” ระดับชาติ ประจำ ปี 2561 ประเภทสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เข้ารับรางวัล “สหกิจศึกษาดีเด่น” ระดับชาติ ประจำ�ปี 2561 ประเภทสถานศึกษาดำ�เนินการสหกิจศึกษาดีเด่น มอบโดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 “สหกิจศึกษาแนวใหม่ สู่ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี” วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรม อมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

Published date : Jun 04, 2019
Publisher : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Category : HATYAI 4 U
Page : 24
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

100 a : Author 
245 a : Title 
HATYAI 4 U ฉบับ 54 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
300 a : Total pages 
24 
520 a : Description 
รางวัล “สหกิจศึกษาดีเด่น” ระดับชาติ ประจำ ปี 2561 ประเภทสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เข้ารับรางวัล “สหกิจศึกษาดีเด่น” ระดับชาติ ประจำ�ปี 2561 ประเภทสถานศึกษาดำ�เนินการสหกิจศึกษาดีเด่น มอบโดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 “สหกิจศึกษาแนวใหม่ สู่ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี” วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรม อมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.