HATYAI 4 U ฉบับ 54

การเรียนไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด จนกระทั่งปัจจุบันการศึกษาที่ว่าด้วยการพัฒนาไปสู่ 4.0จะสามารถแก้ ไขปัญหานี้ได้หรือไม่?เพราะ“การศึกษายุคใหม่เน้นให้เรียนในสิ่งที่ชอบ” สวัสดีคุณผู้อ่านวารสารHatyai 4U ฉบับที่ 54 ทุกท่าน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปี ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศรินและมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สู่ HatyaiUniversity 4.0 รวบรวมแต่ละคอลัมน์รอบรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เกี่ยวกับการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ยุคที่การศึกษาจะไม่เหมือนเดิมแบบที่เราเคยรู้จัก การเปลี่ยนแปลงเพื่อนำ ไปสู่บริบทใหม่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมความพร้อมผ่านกระบวนการคิดที่ถูกต้อง หากไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจะทำ ให้เสียโอกาส พัฒนาไป เพราะการเปลี่ยนครั้งนี้นำไปสู่การพัฒนาในอนาคต แนวคิดการศึกษา 4.0 ต้องนำ ไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนต่อยอดองค์ความรู้ ที่เน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างแท้จริง เพื่อเตรียมคนออกมาสู่สังคมสามารถดำ รงชีวิตอยู่ในโลกยุคดิจิทัลได้ แล้วคุณล่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การศึกษา 4.0กับครอบครัวมหาวิทยาลัยหาดใหญ่แล้วหรือยัง สอบถามข้อมูลการสมัครเรียนหรือสื่อสารกับเราได้ทางอีเมล pr@hu.ac.th หรือทางเฟสบุ๊ก: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Published date : Jun 29, 2018
Publisher : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Category : HATYAI 4 U
Page : 28
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

100 a : Author 
245 a : Title 
HATYAI 4 U ฉบับ 54 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
300 a : Total pages 
28 
520 a : Description 
การเรียนไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด จนกระทั่งปัจจุบันการศึกษาที่ว่าด้วยการพัฒนาไปสู่ 4.0จะสามารถแก้ ไขปัญหานี้ได้หรือไม่?เพราะ“การศึกษายุคใหม่เน้นให้เรียนในสิ่งที่ชอบ” สวัสดีคุณผู้อ่านวารสารHatyai 4U ฉบับที่ 54 ทุกท่าน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปี ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศรินและมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สู่ HatyaiUniversity 4.0 รวบรวมแต่ละคอลัมน์รอบรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เกี่ยวกับการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ยุคที่การศึกษาจะไม่เหมือนเดิมแบบที่เราเคยรู้จัก การเปลี่ยนแปลงเพื่อนำ ไปสู่บริบทใหม่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมความพร้อมผ่านกระบวนการคิดที่ถูกต้อง หากไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจะทำ ให้เสียโอกาส พัฒนาไป เพราะการเปลี่ยนครั้งนี้นำไปสู่การพัฒนาในอนาคต แนวคิดการศึกษา 4.0 ต้องนำ ไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนต่อยอดองค์ความรู้ ที่เน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างแท้จริง เพื่อเตรียมคนออกมาสู่สังคมสามารถดำ รงชีวิตอยู่ในโลกยุคดิจิทัลได้ แล้วคุณล่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การศึกษา 4.0กับครอบครัวมหาวิทยาลัยหาดใหญ่แล้วหรือยัง สอบถามข้อมูลการสมัครเรียนหรือสื่อสารกับเราได้ทางอีเมล pr@hu.ac.th หรือทางเฟสบุ๊ก: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.